شهرموضوع کارگاهتاریخروزساعتمحل برگزاریتوضیحاتصفحه برنامه
تهران نورپردازی شیشه و بلور18 بهمن 1400دوشنبه17 الی 20دفتر مرکزیتکنیک های نورپردازی شیشه و بلورتکمیل ظرفیت
تهرانتجهیزات نور20 دی 1400دوشنبه17 الی 19دفتر مرکزیآشنایی با تجهیزات نورپردازیتکمیل ظرفیت
تهرانتجهیزات نور13 دی 1400دوشنبه17 الی 19دفتر مرکزیآشنایی با تجهیزات نورپردازیتکمیل ظرفیت
تهرانمنوی کافه10 دی ماه1400جمعه11 الی 14کافه عکاسی از نوشیدنی های گرمتکمیل ظرفیت
تهرانمستند اجتماعی26 آذرماه 1400جمعه10 الی 13بازار مولویمردم نگاری در بازار مولویتکمیل ظرفیت
تهرانپرتره فضای باز12 آذرماه 1400جمعه10 الی 13کاخ سعدآبادعکاسی پرتره در فضای بازتکمیل ظرفیت


کارگاه های برگزار شده