آکادمی  _ کلاس ها و دوره های آموزش عکاسی _ پرتره ، تبلیغات ، پایه ، ادیت جامع عکس ،  دوره جامع عکاسی

برنامه های آکادمی

عنوان دورهمحل برگزاریروزهای برگزاریساعتتاریخ شروعتاریخ پایانتوضیحاتصفحه دوره
عکاسی پایهتهران مرکزدوشنبه ها17 الی 1924 مرداد 140125 مهر1401در حال ثبت نامثبت نام کنید
عکاسی پایهتهران مرکزیکشنبه ها و چهارشنبه ها17 الی 1913 شهریور 140120 مهر 1401در حال ثبت نامثبت نام کنید
ادیت عکستهران مرکزشنبه ها و سه شنبه ها10 الی 1322 مرداد 140122 شهریور 1401در حال ثبت نامثبت نام کنید
ادیت عکستهران مرکزیکشنبه ها و چهارشنبه ها 17 الی 1924 مهر 140125 آبان 1401در حال ثبت نامثبت نام کنید
کلاس آتلیه، پرتره، مدلینگ و نورپردازی تخصصی چهرهتهران مرکزشنبه ها و سه شنبه ها17 الی 2012 شهریور 140119 مهر 1401در حال ثبت نامثبت نام کنید
کلاس آتلیه، پرتره، مدلینگ و نورپردازی تخصصی چهرهتهران مرکزشنبه ها و سه شنبه ها10 الی 1329 شهریور 14013 آبان 1401در حال ثبت نامثبت نام کنید
کلاس عکاسی تبلیغات و نورپردازی تخصصیتهران مرکزیکشنبه ها و چهارشنبه ها 10 الی 1313 شهریور 140120 مهر 1401در حال ثبت نامثبت نام کنید
کلاس عکاسی تبلیغات و نورپردازی تخصصیتهران مرکزشنبه ها و سه شنبه ها17 الی 2023 مهر 140124 آبان 1401در حال ثبت نامثبت نام کنید
دوره آموزش جامع عکاسیتهران مرکزیکشنبه ها و چهارشنبه ها 17 الی 2013 شهریور 140126 بهمن 1401در حال ثبت نامثبت نام کنید