اطلاعات عمومی

نام

علی

نام خانوادگی

پالیزبان

نام کاربری

alipaliz

بیوگرافی

بیوگرافی

vero.co/alipaliz