گواهی آموزش

درخواست دریافت گواهی پایان دوره آکادمی عکاسان جوان دریافت شد.

در تاریخ های اعلام شده مدارک صادر و حضورتان تقدیم می شود.