انتشار فراخوان اولین جشنواره ملی عکس ارس

معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد ارس با همکاری انجمن فیلم و عکس ارس، «اولین جشنواره ملی عکس ارس » را با حضور عکاسان سراسر کشور برگزار می کند.
بخشهای جشنواره :
۱_طبیعت:
طبیعــت بکــر و زیبــای محــدوده منطقــه آزاد ارس: مناظــر طبیعــی، جنگلهــای ارســباران،حیــات وحــش، آســمان شــب و …
(عکسهای این بخش کل محدوده منطقه آزاد ارس را شامل می شود)
۲_مستند:
شـهری و روسـتایی منطقـه آزاد ارس، مراسـم و آئینهـا، مناظـر و چشـم اندازهای زندگـی بومـی بافـت معمـاری شـهری و روسـتایی، میادیـن، بازارهـا، کوچـه هـا و خیابانهـا، اما کـن زیارتـی و توریسـتی و تمامـی نشـانه هـا و نمادهـای مرتبـط بـا منطقـه آزاد ارس (عکسهای این بخش کل محدوده منطقه آزاد ارس را شامل می شود)
۳_ویژه (با محوریت شهر جلفا:)
اقلیمی همـه مـوارد مرتبـط بـا شـهر جلفـا از قبیـل پوشـش، فرهنـگ، اغذیـه، شـیوههای زندگـی و اختصاصـی، توریسم،ژئوسـایت هـا، شـهر و شـهروند، زندگـی شـهری، محیـط زیسـت، اما کـن گردشـگری، نشـانههای شـهر سـالم و مدیریـت شـهری، صنایـع و واحدهـای تولیـدی مسـتقر
در محـدوده شـهر جلفـا اعـم از صنعتـی، کشـاورزی، مرا کـز تجـاری و تجـارت، نمادهـای شـهری و دیگـر مـوارد منحصربفـرد در رابطـه بـا شـهر جلفـا.
(بــا توجــه بــه وســعت محــدوده منطقــه آزاد ارس دبیرخانــه در نظــر دارد هــر ســال یکــی از محــدوده هــا را بــه عنــوان بخــش ویــژه در نظــر بگیــرد و در ســالهای آتــی بخشــهای محــدوده خداآفریــن و قلــی بگلــو بــه عنــوان بخــش ویــژه مدنظــر خواهنــد بــود)
آیین نامه جشنواره:
• شرکت تمامی عکاسان سراسر کشور در این جشنواره آزاد است.
• عکسهـا بایـد در محـدوده منطقـهی آزاد ارس ثبـت شـده و زمـان تولیـد عکسهـا نیـز بایـد در طـی سـه روز برگـزاری جشـنواره باشـد. (عکسهـای آرشـیوی از دور مسـابقه خـار ج خواهنـد شـد)
• در هـر کـدام از بخشـهای جشـنواره، هرگونـه تغییـر و دسـتکاری کـه بـر جنبـه هـای اسـتنادی عکـس خدشـه وارد کنـد پذیرفتـه نیسـت. امـکان تغییـرات فقـط در حـد اصـاح رنـگ و نـور و بـرش عکـس بـوده و تغییـرات بیـش از حـدود تعییـن شـده پذیرفتـه نیسـت.پــس از اتمــام مهلــت ثبــت نــام اولیــه اینترنتــی، دبیرخانــه از میــان درخواســت کنندگان شــرکت درجشــنواره، اســامی ۴۰نفــر از حائزیــن شــرایط حضــور در جشــنواره را اعــام خواهــد عکاسـان مدعـو، بـر اسـاس شـر ح فعالیتهـای متقاضیـان، توسـط هیـأت انتخـاب کـرد. گزینـش انجـام خواهـد شـد.
• عکاسان مدعو به مدت پنج روز مهمان سازمان منطقه آزاد ارس خواهند بود.
• سـتاد برگزاری جشـنواره فقط میزبان عکاسـان مدعو میباشـد و با توجه به محدودیتهای موجود، از اسـکان و ارائه خدمات مربوطه به سـایر شـرکت کنندگان تحت هر عنوانی معذور اسـت. ســایر عکاســان متقاضــی شــرکت در مســابقه میتواننــد بــه صــورت آزاد در جشــنواره شــرکت کــرده و در اینصــورت از شــرایط رقابتــی یکســان بــا عکاســان مدعــو برخــوردار خواهنــد بــود.
• بـرای تمامـی عکاسـان مدعـو تورهـای عکاسـی در نظـر گرفتـه شـده و از سـوی سـتاد برگـزاری خودروهایـی بـه ایـن منظـور تـدارک دیـده شـده اسـت.
• مبلغ دو میلیون ریال بهعنوان کمکهزینه (فقط برای عکاسان مدعو) پرداخت خواهد شد.
• برگزارکننـده حـق اسـتفاده از آثـار راه یافتـه را بـرای مصـارف فرهنگـی و تبلیغـی داشـته و در صـورت عوایـد اقتصـادی حـق التالیـف صاحـب اثـر را خواهـد پرداخـت.
• به همه عکاسان راه یافته در جشنواره گواهی شرکت داده خواهد شد.
• بـه هـر عکـس راه یافتـه بـه بخـش مسـابقه مبلـغ یـک میلیـون ریـال بـه عنـوان حـق التالیـف پرداخـت خواهـد شـد (بـه اسـتثنای عکسهـای حائـز رتبـه.)
• عکاسـی صرفـا بـا دوربینهـای SLRانجـام گرفتـه و عکاسـی هلـی شـات پذیرفتـه نیسـت و دبیرخانـه هیـچ مسـئولیتی در قبـال تبعـات آن نـدارد.
• شـرکت کننـدگان در هـر بخـش میتواننـد حدا کثـر ۱۰قطعـه تـک عکـس بـه دبیرخانـه ارائـه دهنـد و هـر عکـس را فقـط میتـوان در یـک بخـش ارائـه داد.

• عکسـهای هـر سـه بخـش در فولـدری جدا گانـه، بـر روی ،DVDالزامـا بـا دو فرمـت JPEG و RAW ضبـط و بـه دبیرخانـه تحویـل داده خواهنـد شـد.

• چنانچـه فرمـت JPEGو RAWیـک عکـس باهـم همخوانـی نداشـته باشـند از مرحلـه داوری حـذف خواهنـد شـد.

• عکسهای تمامی بخشها میتوانند به صورت رنگی و یا مونوکروم باشند.
• شرکت در جشنواره به معنای پذیرش تمامی مقررات جشنواره است.
• تصمیم گیری در رابطه با موارد پیش بینی نشده بر عهده دبیرخانه است
هیات داوران:
بخش طبیعت:
مهدی سعادت، ساسان نژادی و سعید محمودی ازناوه
بخش مستند و ویژه:
اسماعیل عباسی، کیارنگ عایی، کریم متقی
مسئولین جشنواره:
رییس ستاد جشنواره: دکتر یوسف داداشزاده
دبیر جشنواره: ابراهیم نصیری
دبیر اجرایی: صابر سلیمی علمداری
جوایز جشنواره:
جوایز جدا گانه بخشهای طبیعت و مستند:
– نفر اول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۳۰میلیون ریال
– نفر دوم: دیپلم افتخار و مبلغ ۲۰میلیون ریال
– نفر سوم: دیپلم افتخار و مبلغ ۱۵میلیون ریال
– تقدیر: لوح تقدیر و مبلغ ۱۰میلیون ریال
جایزه بخش ویژه [اهدایی آقای مهندس محسن نریمان، مدیرعامل منطقه آزاد ارس:]ِ
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۴۰میلیون ریال
شیوهی ثبت نام و مدارک لازم:
• ثبت نام اولیه اینترنتی برای همه شرکت کننده ها الزامی است.
• ثبـت نـام اولیـه اینترنتـی بـا مراجعـه بـه آدرس اینترنتـی http://photo.arasfz.irو تکمیـل فـرم ثبـت نـام صـورت میگیـرد.
• ارائه اصل و کپی شناسنامه یا کارت ملی زمان ثبت نام و پذیرش حضوری الزامی است.
گاه شمار جشنواره:
• آغاز ثبت نام اینترنتی: دوشنبه ۲۵شهریورماه ۱۳۹۸
• آخرین مهلت ثبت نام اینترنتی: پایان روز شنبه ۲۰مهر ماه ۱۳۹۸
• اعلام اسامی منتخبین مدعو: روز پنج شنبه ۲۵مهرماه ۱۳۹۸
• ثبت نام حضوری شرکت کننده های غیر مدعو(آزاد:) روز دوشنبه ۱۳آبان ماه ۱۳۹۸
• ثبت نام و پذیرش شرکت کنندگان مدعو: روز سه شنبه ۱۴آبان ماه ۱۳۹۸
• عکاسی: ۱۶-۱۵و ۱۷آبان ماه
• تحویل آثار به دبیرخانه: از ساعت ۱۸تا ۲۴روز جمعه ۱۷آبان ماه ۱۳۹۸
• داوری آثار: روز شنبه ۱۸آبان ماه ۱۳۹۸
• مراسم اختتامیه و اهدای جوایز : روز یکشنبه ۱۹آبان ماه ۱۳۹۸
ارتباط با دبیرخانه:
علاقه منـدان شـرکت در جشـنواره، فـرم ثبتنـام اولیـه را از طریـق لینـک http://photo.arasfz.irتکمیل و ارسال نمایند. دبیرخانه حدا کثر در مدت سه روز متقاضیان را نسبت به وصول اطاعات و ثبـت نـام اولیـه مطلـع خواهـد کرد.
اطلاع رسانی رویدادهای جشنواره:
• پرتال سازمان منطقه آزاد ارس www.arasfz.ir
• پیج اینستا گرام و کانال تلگرامی انجمن فیلم و عکس ارس: i@photofilmaras
• پیج اینستا گرام سازمان : a@pr.arasو a@aras_honar
ارتباط با ما و یا کسب اطلاعات بیشتر در تلگرام: ا کانت a@photoaras
آدرس دبیرخانــه: اســتان آذربایجــان شــرقی – منطقــه آزاد ارس – جلفــا- میــدان یادبــود-ســاختمان مشــاغل آزاد- دفتــر انجمــن عکــس ارس-
کــد پســتی: ۵۴۴۱۷۳۳۵۷۱
شماره های تماس : ۰۴۱۳۱۳۵۱۴۱۲ -۰۴۱۳۱۳۵۱۹۱۲
بیشتر بخوانید:
انتشار فراخوان مسابقه بین المللی عکاسی Caminos de Hierro
کلاسهای عکاسی باشگاه عکاسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن