عکس برتر اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

عکس برتر اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ با موضوع “انعکاس” به انتخاب هیئت داوران و کاربران متعلق است به آقایان امیرحسین ثباتی و مهدی عابدپور می باشد .

امیرحسین ثباتی رتبه اول

امیرحسین ثباتی رتبه اول

مهدی عابدپور رتبه اول

حمیدرضا محمدزاده رتبه دوم

محمدحسین اسحاقی رتبه سوم

محمدحسین اسحاقی رتبه سوم

فرشید اشکر رتبه سوم

 

عکاسهای عکاسی باشگاه عکاسان جوان

نوشته های مشابه