انتشار فراخوان مسابقه عکاسی “جاده ابریشم از دیدگاه جوانان”

مسابقه عکاسی “جاده ابریشم از دیدگاه جوانان” به عنوان یک برنامه آموزشی بصری و به منظور اشنایی با میراث فرھنگی مشترک در مسیر جاده ابریشم برگزار می شود. این مسابقه در چھارچوب برنامه “جاده ابریشم و جوانان” سازمان یونسکو و نیز در راستای اھداف دھه بین المللی تقارب فرھنگھا  (٢٠١٣ –  ٢٠٢٢ ) اجرا خواھد شد.
ھدف این مسابقه عکاسی تشویق جوانان کشورھای حوزه جاده ابریشم به شناخت میراث مشترک فرھنگیشان می باشد. جاده ابریشم دربرگیرنده گستره جغرافیایی وسیعی است که از قرن ھای پیشین از طریق شبکه ای از راه ھای زمینی و دریایی به ھمدیگر متصل شده اند. حوزه جاده ابریشم به مناطقی اطلاق می شود که در شرق و جنوب شرق آسیا با گذر از آسیای مرکزی، شبه قاره ھند، استپ ھای روسیه فلات ھای ایران و آناتولی، شبه جزیره عربستان، مناطق غربی و شمال آفریقا میان تانزانیا و مراکش و نیز مناطق شرقی و جنوب اروپا تا ایتالیا، فرانسه و شبه جزیره ایبری (اسپانیا و پرتقال) قرار دارند. شناخت این میراث مشترک عامل مھمی برای ارتقا فرھنگ احترام متقابل و نیز فرھنگ صلح پایدار میان اقوام و ملت ھای مختلف ساکن در طول جاده ابریشم است. علاوه بر این، این مسابقه در نظر دارد عکاسی را به عنوان ابزاری برای بیان دیدگاه ھای مختلف نسبت به میراث مشترک و ھویت جمعی اقوام و ملت ھای ساکن مناطق مختلف جاده ابریشم ترویج کند. در این راستا، این مسابقه مشوق جوانان برای استفاده از عکاسی به منظور معرفی اھمیت تاریخی جاده ابریشم است.
مقررات مسابقه
ماده : ١برگزارکننده
سازمان یونسکو برگزار کننده مسابقه عکاسی به نام ” جاده ابریشم از دیدگاه جوانان” است.
این مسابقه فقط از طریق اینترنت و با مقرارت و شرایط زیر به منظور آگاھی رسانی درباره جاده ابریشم برگزار میشود.
تاریخ مسابقه از ١٩سپتامبر ٢٠١٩تا ۶ژانویه ٢٠٢٠می باشد.
این مسابقه از طریق وبسایت : https://en.unesco.org/silkroad و شبکه ھای اجتماعی(Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest) اعلام می شود
ماده : ٢شرایط مسابقه
تمامی افراد بین ١۴تا ٢۵سال بدون در نظر گرفتن تابعیت و کشور محل اقامتشان مجاز به شرکت در این مسابقه عکاسی می باشند
کلیه افراد واجد این شرایط به غیر از کارکنان یونسکو و حامی مالی آن (بنیاد جھانی صلح چین) و نیزاعضای خانواده آنھا (والدین، کودکان، خواھر و برادر و ھمسران) مجاز به شرکت در این مسابقه اند.
گروه ھای سنی:
شرکت کنندگان در دو گروه سنی زیر در مسابقه شرکت خواھند کرد:
– ١۴تا ١٧سال
– ١٧تا ٢۵سال
شرکت در مسابقه برای افراد زیر ١٨سال باید با ارسال اجازه نامه کتبی والدین و یا قیم قانونی،زیر ھمراه باشد:
شرکت کردن در مسابقه برای افراد زیر ١٨سال بدون این اجازه نامه مقدور نمی باشد.
(اینجانب، خانم / آقای ….. پدر / مادر / قیم قانونی ………. بدنوسیله اجازه شرکت در مسابقه عکاسی ” جاده ابریشم از دیدگاه جوانان” که از تاریخ ١٩سپتامبر ٢٠١٩تا ۶ژانویه ٢٠٢٠برگزارمیشود را میدھم. من شرایط و مقررات مسابقه را خوانده و تایید میکنم.امضا تاریخ مکان)
برای شرکت در مسابقه
– ھر شرکت کننده میتواند حداکثر ٢٠عکس به صورت (تک عکس و یا مجموعھ ی عکس )ارسال کند. عکسھا باید به صورت فایل JPEG, JPG و اندازه ضلع بزرگ آن حداقل ١۵٠٠پیکسل،باشد.
تمامی عکسھا باید دارای شرح و توضیحات کامل باشند.
برای ارسال عکسھا باید به اینترنت دسترسی داشته باشید.
شرکت در این مسابقه کاملا انفرادی است و ھیچ کس نمی تواند به نمایندگی از شخص از شخص دیگری در مسابقه شرکت کند.
شرکت در این مسابقه عکاسی مستلزم پذیرش کامل قوانین و تمامی مفاد آن است.
بی توجھی به قوانین مسابقه منجر به رد صلاحیت شرکت کننده می شود.
ماده : ٣صحت عکس
٣-١محتوای عکس ھا
عکس ھا باید از طریق موضوعات زیر، به معرفی “جاده ھای ابریشم” بپردازند:
• ورزش و بازیھای باستانی
• ھنر آشپزی و آداب غذایی
• موسیقی و رقص
برای شرکت در مسابقه فقط تغییرات جزئی در عکس ھا مانند: تغیر نور، دیافراگم، تعادل رنگ و کادر پذیرفته می شود و این تغییرات باید در توضیحات تصویر ذکر شوند.
ھیچ عکسی نباید حاوی اطلاعاتی باشد که منجر به شناسایی عکاس شود.
تمام شرکت کنندگان باید قادر به ارائه فایل اصلی عکس با کیفیت بالا باشند که در صورت انتخاب آثارشان، عکس ھا قابل چاپ درمطبوعات، نمایشگاه و نیز آلبوم بھترین عکس ھای مسابقه باشند.
برگزارکنندگان مسابقه میتوانند ھرعکسی را که واجد معیارھا و شرایط ذکر شده نباشند، حذف کنند.
٣.٢حق مالکیت معنوی
ھر شرکت کننده در مسابقه عکاسی ضمانت می کند که وی تنھا مالک حقوق معنوی عکس ھای ارسالی اش است.
ھر شرکت کننده باید دارای مجوز کامل استفاده از عکس ھای ارسالی اش باشد.
ھر شرکت کننده در مسابقه عکاسی گواھی می کند که تمام عکس ھای ارسال شده حقوق شخص ثالث دیگری را نقض نمی کند و ھیچ قانونی را زیر پا نمیگذارد.
ھر شرکت کننده به برگذارکننده مسابقھ حق ویرایش، نمایش، انتشار، توزیع مجدد عکس ھای ارسالی اش به صورت چاپی و الکترونیکی به منظور استفاده در سراسر جھان را میدھد.
ھر شرکت کننده برگذارکننده حق استفاده از نام و عکس خود را در برای استفاده در مراسم، برنامه ھا و یا دیگر امور تبلیغاتی مرتبط با این مسابقه عکاسی را میدھد.
تمامی عکسھا با © نام عکاس / یونسکو منتشر خواھند شد.
ھر شرکت کننده موافق است کھ ھر گونه اختلاف در ارتباط با مسابقه، باید به استناد به قوانین (کمیسیون تجارت بین المللی سازمان ملل متحد) حل و فصل شود.
٣-٣احترام به حریم خصوصی، حقوق تصویری و معیارھای اخلاقی عکسھایی که ناقص حریم خصوصی و یا حقوق تصویری شخص ثالث باشند قابل قبول نخواھند بود.
اگر عکس ھا ارسالی در بردارنده تصویر شخص و یا اشخاص ثالثی باشند، عکاس باید از آنھا اجازه بگیرند.
عکس ھای ارسالی به مسابقه نباید حاوی مضامین توھین آمیز، جنسی، نژادپرستانه و غیرقانونی و یا بر خلاف معیارھای اخلاقی باشند.
ماده :۴تعیین برندگان
۴-١عکس ھای ارسالی بر مبنای اصالت، خلاقیت، کیفیت عکس و ارتباط آن با موضوع «جاده ابریشم از دیدگاه جوانان» ارزشیابی و انتخاب خواھند شد.
با توجه به حق انتخاب و استقلال داوران ھیچ تجدید نظری صورت نخواھد شد.
٢-۴جوایز
جوایز اول، دوم و سوم در ھر رده سنی، توسط ھیئت داوران بین المللی تعیین خواھند شد.
ھیئت داوران متشکل از پنج عضو بین المللی است که برای تخصص ھنری خود شناخته شده اند و توسط مدیر کل یونسکو تایید شده اند. ھیئت داوران شامل پنچ عضو و یک رئیس است که توسط اعضای ھیئت داوری انتخاب می شود و ھمچنین نماینده ای از طرف یونسکو به عنوان ناظر در این ھیئت حضور خواھد داشت.
ماده :۵جوایز
جوایز ھیئت داوران:
– جایزه اول: یک دوربین رفلکس حرفه ای با یک لنز ١٨-۵۵میلیمتر
– جایزه دوم: دوربین دیجیتال نیمه حرفه ای
– جایزه سوم: دوربین دیجیتال
در صورت تساوی آرا، رئیس ھیئت دوران درباره برنده نھایی تصمیم خواھد گرفت.
اسامی برندگان درتاریخ ٢١مارس ,٢٠٢٠در وبسایت مسابقه https://en.unesco.org/silkroadاعلام خواھند شد.
در صورتی که ھریک از برندگان اعلام شده به دلیل عدم رعایت شرایط و قوانین مسابقه ردصلاحیت شود، کاندیدای دیگری جایگزین او خواھد شد.
برگزار کننده مسابقه حق جایگزین کردن جوایز با جوایزی با ارزش مشابه را دارد.
برندگان مسابقه باید اطلاعات کامل خود را (نام، ایمیل، آدرس و تاریخ تولد) ارسال کنند.
جوایز برنده گان طی مراسمی به آنھا اھدا خواھند شد. ھیچ جایزه ای نمی تواند تعویض و یا با معادل قیمتش به صورت نقدی پرداخت شود.
پس از اھدای جوایز به برنده گان، برگزارکننده ھیچ مسئولیتی در قبال سرقت یا آسیب وارده به جوایز را ندارد.
ماده :۶اطلاعات شخصی
اطلاعات ارائه شده توسط شرکت کنندگان ممکن است برای پردازش داده ھا ویا امور غیر تجاری و یا سیاسی استفاده شوند.
شرکت کنندگان از حق دسترسی، اصلاح و حذف داده ھای خود از طریق درخواست رسمی به برگزار کننده مسابقه عکاسی برخوردار می باشند.
حذف اطلاعات و داده ھای شخصی تا قبل از تاریخ پایان مسابقه ( ٢١مارس ٢٠٢٠) امکانپذیراست.
ماده :٧ھزینه شرکت در مسابقه
شرکت در مسابقه عکاسی رایگان است. برگزار کننده ھیچ مسئولیتی در قبال ھزینه عکسبرداری و ارسال عکس ھا ندارد.
ماده :٨مسئولیت برگزارکننده
برگزارکننده می تواند نسبت به تغییر، تعویق و یا تعلیق مسابقه عکاسی بدون اطلاع قبلی اقدام کند.
ھیچ گونه جبران خسارتی در این رابطه به شرکت کنندگان اعطا نخواھد شد.
برگزار کننده ھیچ گونه مسئولیتی درباره مشکل دسترسی به اینترنت که مانع از شرکت در مسابقه شود را ندارد.
ھرشرکت کننده ای که برای افزایش شانس برنده شدنش متوسل به روش ھا و ابزارھای فنی شناخته شده یا ناشناخته کنونی شود، از طرف برگزارکننده رد صلاحیت خواھد شد.
آخرین مهلت شرکت : ۶ ژانویه ۲۰۲۰ برابر ۱۶ دی۱۳۹۸
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت فراخوان مراجعه نمایید.
https://unescosilkroadphotocontest.org/en
ایمیل : silkroadsphotocontest@unesco.org
بیشتر بخوانید:
ویروس کرونا در هند باعث هرج و مرج شد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن